Fizička hemija plazme je izborni predmet koji se sluša u jesenjem semestru treće godine i vredi 5 ESPB bodova. Kurs se sastoji iz predavanja, računskih vežbi i eksperimentalnih vežbi.


Profesor:

dr Miroslav Kuzmanović, miroslav@ffh.bg.ac.rs

Asistent:

dr Dragan Ranković, dragan@ffh.bg.ac.rs


Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa pojmom i osnovnim osobinama gasne plazme.


Ishod predmeta

Studenti treba da steknu znanje o elementarnim procesima koji dovode do nastanka plazme, o prirodi interakcija koje se odvijaju u plazmi (parnim i kolektivnim), o parametrima gasne plazme kao i o metodama njihovog određivanja. U okviru predmeta izučavaju se i osobine laboratorijskih plazmi kao i plazmi koje potiču iz prirode i Kosmosa, a studenti se upoznaju i sa osnovnim primenama gasne plazme.


Način polaganja ispita tokom trajanja epidemije KOVID – 19 u Republici Srbiji

Ispit se polaže pismeno. U svakom ispitnom roku student može polagati deo ispita (gradivo prvog ili drugog dela ispita) ili ceo ispit. U svakom slučaju, ispit mora biti prijavljen. Takođe, studenti su obavezni da se jave predmetnom asistentu putem elektronske pošte i napišu koji deo ispita polažu, najkasnije 24 sata pre zakazanog termina održavanja ispita.

Zbog ograničenog broja studenata koji sme da boravi u jednoj prostoriji, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, studenti će biti obavešteni o tačnom vremenu polaganja prvog i drugog dela ispita najkasnije 20 sati pre zakazanog termina polaganja.


Termini nastavnih kolokvijuma 2020/21preuzimanje

Ispitna pitanja 2020/21preuzimanje


Program predavanja i vežbi 2019/20preuzimanje


Literatura:

  • Fizička hemija plazme, Jelena Radić – Perić, Miroslav Kuzmanović, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2019.

  • Induktivno spregnuta plazma – karakteristike i primena, Ivanka Holclajtner-Antunović, Recenzirana monografija, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2000.

  • Osnove fizike gasne plazme, Dr. Božidar Milić, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.

  • Electric plasmas – Their nature and uses, A. von Engel, Taylor&Francis Ltd, London and New York, 1983.


Tabela predmeta – preuzimanje