Osnovne akademske studije fizičke hemije

Naziv predmeta: Radiohemija i nuklearna hemija   (link ka stranici predmeta)

Nastavnik: Marko Daković,  vanredni profesor

Asistent: Mr Đorđe Cvjetinović

Status predmeta: obavezni

ESPB: 7


Cilj predmeta: Da upozna studente sa osnovnim nuklearnim fenomenima kao što su radioaktivnost i nuklearne reakcije, a posebno sa njihovim implikacijama u fizičkoj hemiji i srodnim oblastima.

Ishod predmeta: Student je osposobljen da usvaja, utvrđuje i saopštava značenja osnovnih pojmova, a takođe i da razume, povezuje i objašnjava stečena znanja o nuklearnim transmutacijama i njihovim primenama. Spreman je da rukuje sa radioaktivnim izotopima i zrečenjem, organizuje jednostavne eksperimente, vrši osnovna merenja u toj oblasti i intrepretira njihove rezultate. Spreman je da nastavi usavršavanje na doktorskim studijama u oblasti radiohemije i nuklearne hemije.


Sadržaj predmeta:

 • Teorijska nastava
  • Radioaktivnost – radioaktivni raspad, zakon raspada, karakteristike, vrste; Atomsko jezgro i njegova struktura – modeli jezgra, energija veze u jezgru i sl.; Jonizujuća zračenja, interakcija zračenja sa sredinom, detekcija i merenje zračenja; Nuklearne reakcije – opšte postavke, najvažniji tipovi nuklearnih reakcija, neutron; Fisija jezgara, lančana reakcija; Termonuklearna fuzija; Osnovne nuklearne mašine – reaktori, akceleratori čestica; Nastanak elemenata – nukleosinteza u zvezdama; Nuklearne tehnologije, nuklearni gorivni ciklus; Osnove hemije izotopa; Primene izotopa i zračenja; Hemija vrućih atoma; Radijaciona hemija – osnovni pojomovi, dozimetrija zračenja
 • Praktična nastava
  • Određivanje karakteristika Gajger-Milerovog brojača; Određivanje faktora samoapsorpcije β-zračenja i specifične aktivnosti uzorka; Određivanje vremena poluraspada radioizotopa; Određivanje energije β i γ-zračenja metodom apsorpcije; Određivanje energije γ-zračenja scintilacionim brojačem; Određivanje nepoznate zapremine tečnosti metodom izotopnog razblaženja; Određivanje nepoznate koncentracije rastvora metodom radiometrijske titracije; Određivanje količine mikrokomponente u uzorku metodom aktivacione analize; Određivanje koncentracije hormona RIA metodom; Razdvajanje 32P, 137Cs i 60Co u mikrokoncentracijama upotrebom jonoizmenjivačke smole; Odvajanje radioaktivnog izotopa iz mete ozračene neutronima.

Literatura:

 1. H. J. Arnikar, Osnovi nuklearne hemije, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.
 2. I. Draganić, Radioaktivni izotopi i zračenja I i II; Naučna knjiga, Beograd, 1968.
 3. Š. Miljanić, Udžbenik nuklearne hemije – skripta
 4. M. Daković, M. Mojović, Praktikum iz Radiohemije i nuklearne hemije, Beograd 2019.
 5. Gregory Choppin, Jan-Olov Liljenzin, Jan Rydberg, Christian Ekberg, Radiochemistry anf nuclear chemistry, Academic Press, 2013.

Aktivnost na predavanju 5 Usmeni ispit 55
Praktična nastava 20    
Kolokvijumi 20