Zakonski  okvir za obavljanje delatnosti

Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 88/2017) – stupio na snagu 07.10.2017. godine

Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 76/05, 100/07– autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) – prestao da važi 07.10.2017. godine

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti


Podzakonska regulativa za obavljanje delatnosti

Visoko obrazovanje

Naučnoistraživačka delatnost

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (prečišćen tekst)


Univerzitetski propisi

Glasnik Univerziteta u Beogradu

Statut i pravilnici Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o vrednovanju stranih studijskih programa i priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu – Pravilnik važi za studente upisane na doktorske studije počev od školske 2016/2017, a od 1.10.2021. će važiti za sve studente doktorskih studija

Pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu – prečišćeni tekst

Pravilnik o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu – Pravilnik se primenjuje na sve konkurse za izbor u zvanja nastavnika raspisane počev od 1. oktobra 2016. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu

Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova

Pravilnik o izmeni i dopunama pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova (2016)

Pravilnik o izmeni i dopunama pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova (2017)

Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu

Pravilnik o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu


Statut Fakulteta za fizičku hemiju

Statut – 18.02.2019.


Obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje

Strategija obezbeđivanja kvaliteta

Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta

Stalne komisije Fakulteta


Pravila studija

Pravilnik o master akademskim studijama

Odluka o uslovnosti upisa predmeta i polaganja ispita na osnovnima akademskim studijama

Odluka o izmenama odluke o uslovnosti upisa predmeta i polaganja ispita na osnovnima akademskim studijama

Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata

Dopuna pravilnika o vannastavnim aktivnostima studenata

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu


Doktorske studije

Pravilnik o doktorskim studijama, izradi, oceni i odbrani doktorske studije – Pravilnik važi za studente upisane na doktorske studije počev od školske 2016/2017, a od 1.10.2021. će važiti za sve studente doktorskih studija

Propratna dokumenta uz Pravilnik o doktorskim studijama

Pravilnik o izradi i oceni doktorske disertacije – Pravilnik važi za studente upisane na doktorske studije pre školske 2016/2017.


Troškovi studija

Cenovnik – školarine i druge naknade – 2020/2021.

Odluka Saveta o cenovniku – 2020/2021.

Cenovnik – školarine i druge naknade – 2019/2020.

Cenovnik – školarine i druge naknade – 2018/2019.

Cenovnik – školarine i druge naknade – 2017/2018.


Izbori u zvanja nastavnika i saradnika

Pravilnik o kriterijumima za izbor u zvanja nastavnika i saradnika

Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu


Naučnoistraživačka delatnost

Odluka o protokolu za prijavljivanje nastavnika i saradnika Fakulteta za učešće u projektima

U Službenom glasniku br. 159 od 30.12.2020. (link) objavljeni su novi Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja (broj 159/2020-82), kao i novi Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa (broj 159/2020-115).

PDF verzije dokumenata mogu se preuzeti na sledećim linkovima:


Studentski parlament

Pravilnik o radu Centra za naučno-istraživački rad studenata Fakulteta


Radni odnosi

Pravilnik o radu

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta FFH-2018

Pravilnik o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

Pravilnik o radnoj disciplini

AKT o upravljanju sukobom interesa

Pravilnik o poklonima

Pravilnik o uvećanju plate zaposlenima


Ostali Pravilnici

Pravilnik o javnim nabavkama


Poslovnici

Poslovnik Nastavno-naučnog veća Fakulteta