Nastavnik:

Miloš Mojović, v.prof.


Asistent:

dr Aleksandra Pavićević


Broj ESPB: 6


Status predmeta: Obavezni


Uslov: Položeni ispiti iz prve godine studija


Važno obaveštenje:

U toku školske 2020/2021. godine nastava u vidu predavanja i računarskih vežbi na predmetu Primena računara u fizičkoj hemiji će biti održavana online preko platforme Microsoft Teams. Svi studenti će biti dodati u grupu predmeta u aplikaciji Microsoft Teams, zbog čega su dužni da redovno proveravaju mejl na studentskom nalogu preko kojeg su se registorvali za korišćenje ove aplikacije.

Prvo predavanje iz ovog predmeta će biti održano u petak 5.3.2021. sa početkom u 10 h preko aplikacije Microsoft Teams, a prvi termin vežbi za sve studente će biti održan, takođe preko ove aplikacije, u četvrtak 11.3.2021. u 12.30 h.

Raspodela bodova za različite aktivnosti će u toku 2020/2021. školske godine biti nepromenjena u odnosu na ranije godine, a data je niže na ovoj stranici u okviru odeljka “Ocenjivanje”.


Cilj predmeta: 

Teorijsko i praktično upoznavanje sa procesom primene računara za rešavanje fizičkohemijskih problema, simulacijama i modeliranjem fizičkohemijskih sistema. Osnove računarskog hardvera i rad u Linuks okruženju. Kurs osnovnog i naprednog programiranja u MATLAB okruženju.


Ishod predmeta:

Student zna da prepozna i definiše način za rešavanje fizičkohemijskih problema putem računara. Student je sposoban da osmisli, konstruiše, napravi i izvrši računarski program za simulacije različitih tipova fizičkohemijskih procesa. Student je sposoban da efikasno koristi računarske baze podataka kao i različite softverske pakete namenjene za rešavanje fizičkohemijskih problema. Student je sposoban da poveže računar sa mernim uređajem i sam napravi željeni akvizicioni softver za automatizaciju merenja.


Sadržaj predmeta:

Upoznavanje sa hardverskim i softverskim komponentama savremenih računarskih sistema. Pronalaženje i efikasno korišćenje naučnih baza podataka i servisa. Računarska mreža i mrežni parametri. Uvod u računarske simulacije: model, prototip, validacija modela. Osnovni tipovi simulacija i njihova primena za rešavanje fizičkohemijskih problema. Prepoznavanje fizičkohemijskog problema i njegovo predstavljanje u matematičkom kontekstu. Rešavanje fizičkohemijskih i matematičkih problema upotrebom savremenih softverskih paketa. Osnovni i napredni kurs programiranja u programskom paketu MATLAB. Obuka za rad u Linux okruženju. Klasično i vizuelno programiranje. Grafička prezentacija podataka, naučna vizualizacija i molekulska grafika. AD i DA pretvarači, povezivanje računara i mernog instrumenta, keriranje akvizicionog softvera. Akvizicija podataka i automatizacija merenja.


Praktična nastava:

Vežbe koje se izvode na računarima (programiranje, rešavanje primera i izrada zadataka).


Literatura:

1. Računarstvo i informatika za studente fizičke hemije sa primerima iz biofizičke hemije, Fakultet za fizičku hemiju, 2020. (Miloš Mojović)
2. An Introduction to Computer Simulation (M.M.Woolfson and G.J. Pert)
3. Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R (J.P.Marques de Sa)
4. A gude to MATLAB for Beginners and Experienced Users (B.B.Hunt, R.L.Lipsman, J.M.Rosenberg)
5. Introduction to Chemical Engineering Computing (Bruce A. Finlayson)
6. Introduction to Computational Science-Modeling and Simulation for the Sciences (A.B. Shiflet)


Ispit:

 • Ispit iz ovog predmeta polaže se usmeno. Na ispitu student dobija dva ispitna pitanja od kojih je prvo zadatak (programiranje u programskoj platformi MATLAB), a drugo teorijsko. Student može prvo pitanje zameniti programom koji je napisan kod kuće, pri čemu temu programa i napisan programski kod predmetni nastavnik mora odobriti najmanje nedelju dana pre datuma polaganja ispita.

Predavanja:


Ocenjivanje:

Predavanja: 10 poena
Vežbe: 10 poena
Seminarski rad: 20 poena
Ispit: 60 poena


Baza programa (MATLAB, Mathematica, Python, C, C++, Octave):

Napomena: Sve programe slobodno možete preuzeti i koristiti. U okviru svakog fajla nalazi se uputstvo za korišćenje programa. Lozinke za otvaranje arhiva možete dobiti slanjem zahteva na e-poštu: milos@ffh.bg.ac.rs. Molimo vas da, ukoliko upotrebite program za pisanje naučnog rada, u zahvalnici pomenete ime autora programa.

 1. 2D Izingov model —detaljnije—
 2. 2D simulacija Braunovog kretanja —detaljnije—
 3. 3D model sfernih harmonika —detaljnije—
 4. Aktivaciona analiza —detaljnije—
 5. Aktivaciona analiza (GUI verzija programa) —detaljnije—
 6. Arenijusova jednačina
 7. Atomska apsorpciona spektrometrija – sređivanje vežbe
 8. Bakarni kulometar – sređivanje vežbe —detaljnije—
 9. Balistički problem
 10. Batler-Folmerova jednačina
 11. Batler-Folmerova jednačina (druga verzija programa)
 12. Bazna hidroliza etil(metil) acetata
 13. Biblioteka podataka o izotopima elemenata (Python GUI) —detaljnije—
 14. BMI kalkulator
 15. Bombardovanje polimera protonima i alfa česticama
 16. Borov model atoma
 17. Broj sudara molekula i srednji slobodni put
 18. Virijalni koeficijenti
 19. Gasni zakoni (App Designer verzija programa) —detaljnije—
 20. Genetski zavisni radionukleidi —detaljnije—
 21. Gibsova adsorpciona izoterma
 22. Grafički prikaz kinetike reakcija
 23. Grafički prikaz Lenard-Džonsovog potencijala
 24. Dekodiranje DNK
 25. Dijagrami raspodele —detaljnije—
 26. Difrakcija i interferencija svetlosti na dva bliska otvora
 27. Difrakcija monohromatskog zračenja
 28. Difrakcija talasa
 29. Difuzija na mikroskopskim površinama
 30. Disocijacija kiselina
 31. DNK profil osumnjičenih —detaljnije—
 32. Doplerov efekat
 33. Elektrodni potencijal
 34. Žiromagnetni odnos jezgara
 35. Zakon radioaktivnog raspada
 36. Zakon radioaktivnog raspada (druga verzija programa)
 37. Zakoni gasnog stanja
 38. Zemanov efekat
 39. I/E kriva za spor prenos mase
 40. I/E kriva za spor prenos naelektrisanja
 41. Izotopi
 42. Izračunavanje EMS galvanskog elementa  —detaljnije—
 43. Izračunavanje fugasnosti Simpsonovom metodom
 44. Izračunavanje konstante difrakcione rešetke —detaljnije—
 45. Izračunavanje molarne mase
 46. Izračunavanje molarne mase (druga verzija programa)
 47. Izračunavanje određenog integrala Monte-Karlo metodom
 48. Izračunavanje površine i obima mnogougla
 49. Izračunavanje standardne EMS galvanskog elementa
 50. Inhibicija enzima peroksidaze izolovane iz korena rena —detaljnije—
 51. Impedansa rednog RLC kola
 52. Impedansa rednog RLC kola (druga verzija programa)
 53. Impedansni dijagram
 54. Interferencija talasa
 55. Inverzija saharoze
 56. Inverzni kinematički problem —detaljnije—
 57. Ispravljač naizmeničnog u jednosmerni napon
 58. Iscrtavanje helične strukture DNK
 59. Kalendar ispitnih rokova
 60. Kvantne statistike
 61. Kinetika izdvajanja vodonika
 62. Kinetika jednostavnih hemijskih reakcija
 63. Kinetika razlaganja azot-pentoksida —detaljnije—
 64. Kirhofova pravila
 65. Koeficijenti aktivnosti
 66. Kolirimetrija —detaljnije—
 67. Kompetitivne reakcije prvog reda
 68. Kompetitivne rekcije prvog reda (GUI verzija) —detaljnije—
 69. Komptonov efekat
 70. Komptonov efekat (druga verzija programa)
 71. Komptonovo rasejanje
 72. Konvertor dužine (C) —detaljnije—
 73. Konvertor fizičkohemijskih veličina —detaljnije—
 74. Konsekutivne reakcije prvog reda
 75. Kosi hitac
 76. Kosinusna teorema
 77. Kretanje naelektrisane čestice u homogenom električnom polju
 78. Kretanje čestice u magnetnom polju —detaljnije—
 79. Kretanje naelektrisane čestice —detaljnije—
 80. Kulometrijska titracija —detaljnije—
 81. Kulometrijska titracija (C) —detaljnije—
 82. Lagranžov interpolacioni polinom
 83. Lamber-Berov zakon
 84. Langmirove izoterme za različite tipove reakcija na površini
 85. Linearne harmonijske oscilacije
 86. Maksvelova raspodela
 87. Malahnito zeleno – sređivanje vežbe —detaljnije—
 88. Mehanički koeficijenti fluida
 89. Merenje magnetne susceptibilnosti
 90. Merni mostovi
 91. Mihaeles-Mentenova kinetika
 92. Milikenov ogled
 93. Milikenov ogled – sređivanje vežbe (GUI) —detaljnije—
 94. Modeli strukture dvojnog električnog sloja
 95. Molekulski spektri gasova i para
 96. Molske frakcije
 97. Nerst-Ajnštajnova jednačina
 98. Nerstova jednačina (GUI) —detaljnije—
 99. Nuklearno-medicinski kalkulator
 100. Odvajanje radioaktivnog MnO2 iz KMnO4 ozračenog neutronima –detaljnije—
 101. Odr. radioakt. 56MnO2 iz KMnO4 ozračenog neutronima (GUI) —detaljnije—
 102. Određivanje bruto formule sa NMR spektra —detaljnije—
 103. Određivanje virijalnih koeficijenata
 104. Određivanje vremena poluraspada – sređivanje vežbe
 105. Odr. vremena polurasp. graf. met. i met. aps. aktivnosti (GUI) —detaljnije—
 106. Određivanje geološke i arheološke starosti
 107. Određivanje g-vrednosti EPR signala DPPH radikala
 108. Određivanje ekvivalentne otpornosti i kapacitivnosti
 109. Određivanje EMS
 110. Određivanje EMS galvanskog elementa – (GUI) —detaljnije—
 111. Određivanje energije aktivacije bimolekulskog sudarnog procesa
 112. Određivanje energije interakcije u zavisnosti od magn. polja —detaljnije—
 113. Određivanje energije vezivanja-model kapi
 114. Određivanje energije veze – model kapi (GUI) —detaljnije—
 115. Određivanje fugasnosti gasa
 116. Određivanje molarna mase
 117. Određivanje prenosnih brojeva metodom pokretne granice
 118. Određivanje proizvoda rastvorljivosti teško rastvorne soli
 119. Određivanje sred. jon. koef. aktivnosti i sred. aktivnosti elektrolita
 120. Određivanje konstante brzine integralnom metodom —detaljnije—
 121. Određivanje termodinamičkih funkcija galvanske ćelije
 122. Određivanje transp. brojeva jakih elektrolita met. pokr. granice —detaljnije—
 123. Omov i Kulonov zakon
 124. Omov i Kulonov zakon (GUI verzija programa)
 125. Optička pirometrija
 126. Optička pirometrija (druga verzija programa) —detaljnije—
 127. Orbitale vodonika
 128. Osvaldov zakon razblaženja —detaljnije—
 129. Osobine izotopa elemenata
 130. Paralerne reakcije
 131. Paralelne reakcije pvog reda —detaljnije—
 132. Parealelne reakcije prvog reda (Python) —detaljnije—
 133. Particione funkcije
 134. Plamena fotometrija
 135. Plankov zakon zračenja
 136. Povišenje tačke ključ. i sniženje tačke mrž. —detaljnije—
 137. Polarimetrija – Faradejev efekat
 138. Ponašanje čestica u realnom gasu
 139. Potencijalne krive oscilatora
 140. Potenciometrijska titracija
 141. Potrošnja električne energije
 142. Predviđanje broja signala u EPR spektru izotopa 14N i 15N
 143. Predviđanje broja spinskih stanja
 144. Prelazni režimi u RC kolima
 145. Prikaz talasne funkcije i gustine verovatnoće
 146. Primena Osvaldovog zakona razblaženja
 147. Prolazak čestice kroz 1D potencijalnu barijeru
 148. Provera pH vrednosti
 149. Razlaganje malahnito zelenog u baznoj sredini —detaljnije—
 150. Razlaganje fenolftaleina u alkalnoj sredini —detaljnije—
 151. Računanje brzine hemijske reakcije
 152. Računanje indeksa telesne mase
 153. Računanje particione funkcije —detaljnije—
 154. Računanje povišenja tačke ključanja i sniženja tačke mržnjenja
 155. Radefordov ogled
 156. Randles -Ševčikova jednačina —detaljnije—
 157. Raspodela rotacionih nivoa i intenzitet rotacionih linija
 158. Reakcije na površinama
 159. Reakcije na površinama (druga verzija programa)
 160. Realno gasno stanje
 161. Realno gasno stanje (druga verzija programa)
 162. Relativna zaposednutost vibracionih nivoa dvoatomskih molekula
 163. Relativističke jednačine —detaljnije—
 164. Rešavanje diferencijalnih jednačina i integrala
 165. Sabirna sočiva
 166. Saha jednačina
 167. Semafor (Python) —detaljnije—
 168. SEMO teorija
 169. Simpsonova metoda računanja integrala
 170. Simulacija dinamike naelektrisanih čestica
 171. Simulacija NMR spektra
 172. Simulacija Lenard-Džonsovog potencijala
 173. Simulacije kinetike reakcija
 174. Složene hemijske reakcije
 175. Složene hemijske reakcije (GUI verzija programa) —detaljnije—
 176. Složeni raspad
 177. Statistička suma
 178. Statistička suma (druga verzija programa)
 179. Stefan-Bolcmanov zakon
 180. Svetlosne pojave-konkavna ogledala
 181. Svojstvena stanja lin. harmonijskog oscilatora —detaljnije—
 182. Tačka ključanja idealnih tečnosti
 183. Tafelov dijagram
 184. Tafelova analiza
 185. Talasni paket
 186. Temperatura prema kinetičkoj teoriji —detaljnije—
 187. Test iz fizike (Python) —detaljnije—
 188. Test iz hemije (Python) —detaljnije—
 189. Transformacija koordinata —detaljnije—
 190. Transportni broj —detaljnije—
 191. Transp. broj vodoničnog jona – (GUI) —detaljnije—
 192. Uglovi sprezanja orbitalnog i spinskog ugaonog momenta elektrona
 193. Utvrđivanje mehanizma inhibicije enzimske reakcije
 194. Uticaj supstituenta, rastvarača i konjugacije na prelaze
 195. Uticaj temp. na konst. ravn. – reakcija dimer. azot dioksida —detaljnije—
 196. Fermi-Dirakova statistika
 197. Fina struktura energijskih nivoa vodonika i vodonikovih jona
 198. Fotoelektrični efekat
 199. Fotoelektrični efekat (GUI verzija programa) —detaljnije—
 200. Fotoelektrični efekat – crvena granica
 201. Frojndlihova adsorpciona izoterma
 202. Harmonijski oscilator
 203. Hemotaksije
 204. Horizontalni hitac
 205. Cirkularna polarizacija
 206. Džul-Tomsonov efekat —detaljnije—

Često postavljana pitanja:

Pitanje: Da li moram da dolazim na predavanja?
Odgovor: Procenat dolaznosti na predavanja preračunava se u poene koje skupljate tokom pohađanja ovog predmeta. Ukoliko češće dolazite na predavanja, imaćete i više poena na kraju, što utiče na konačnu ocenu.

Pitanje: Na koliko minimalno predavanja moram da dolazim (u %) da bih mogao(la) da izađem na ispit?
Odgovor: 50%. Ukoliko nemate minimalno 50% dolaznosti na predavanjima, moraćete ponovo da slušate ovaj predmet.

Pitanje: Da li isto važi i za eksperimentalne vežbe?
Odgovor: Ne. Morate da pohađate sve eksperimentalne vežbe da bi mogli da izađete na ispit. Svaka vežba mora biti overena od strane asistenta pre nego što izađete na ispit. Ukoliko propustite neke vežbe, u dogovoru sa asistentom, biće organizovani dodatni termini za njihovu izradu. Međutim, važno je da ne propuštate puno vežbi s obzirom da se na njima postepeno obrađuju sve teži problemi koji prate predavanja.

Pitanje: Želim da napišem program kao seminarski rad, ali mi se čini da su sve teme zauzete. Šta da radim?
Odgovor: Sigurno ima neka tema iz oblasti fizičke hemije koja nije obrađena, mogućnosti su praktično neograničene. Ali, ukoliko nemate ideju za nešto novo, uvek možete unaprediti postojeći program (na primer, pravljenjem GUI verzije programa, dopunom postojećeg koda novim elementima ili pisanjem programa u drugom programskom jeziku kao što je C++, umesto u MATLAB okruženju).