Наставник:

Милош Мојовић, в.проф.


Асистент:

др Александра Павићевић


Број ЕСПБ: 6


Статус предмета: Обавезни


Услов: Положени испити из прве године студија


Циљ предмета: 

Теоријско и практично упознавање са процесом примене рачунара за решавање физичкохемијских проблема, симулацијама и моделирањем физичкохемијских система. Основе рачунарског хардвера и рад у Линукс окружењу. Курс основног и напредног програмирања у МАТЛАБ окружењу.


Исход предмета:

Студент зна да препозна и дефинише начин за решавање физичкохемијских проблема путем рачунара. Студент је способан да осмисли, конструише, направи и изврши рачунарски програм за симулације различитих типова физичкохемијских процеса. Студент је способан да ефикасно користи рачунарске базе података као и различите софтверске пакете намењене за решавање физичкохемијских проблема. Студент је способан да повеже рачунар са мерним уређајем и сам направи жељени аквизициони софтвер за аутоматизацију мерења.


Садржај предмета:

Упознавање са хардверским и софтверским компонентама савремених рачунарских система. Проналажење и ефикасно коришћење научних база података и сервиса. Рачунарска мрежа и мрежни параметри. Увод у рачунарске симулације: модел, прототип, валидација модела. Основни типови симулација и њихова примена за решавање физичкохемијских проблема. Препознавање физичкохемијског проблема и његово представљање у математичком контексту. Решавање физичкохемијских и математичких проблема употребом савремених софтверских пакета. Основни и напредни курс програмирања у програмском пакету MATLAB. Обука за рад у Linux окружењу. Класично и визуелно програмирање. Графичка презентација података, научна визуализација и молекулска графика. АД и ДА претварачи, повезивање рачунара и мерног инструмента, керирање аквизиционог софтвера. Аквизиција података и аутоматизација мерења.


Практична настава:

Вежбе које се изводе на рачунарима (програмирање, решавање примера и израда задатака).


Литература:

1. Рачунарство и информатика за студенте физичке хемије са примерима из биофизичке хемије, Факултет за физичку хемију, 2020. (Милош Мојовић)
2. An Introduction to Computer Simulation (M.M.Woolfson and G.J. Pert)
3. Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R (J.P.Marques de Sa)
4. A gude to MATLAB for Beginners and Experienced Users (B.B.Hunt, R.L.Lipsman, J.M.Rosenberg)
5. Introduction to Chemical Engineering Computing (Bruce A. Finlayson)
6. Introduction to Computational Science-Modeling and Simulation for the Sciences (A.B. Shiflet)


Испит:


Предавања:


Мултимедијални курсеви:

Прва недеља

Рок за слање свих домаћих задатака из прве недеље је 29.3.2020. Све домаће задатке треба слати на мејл primena.racunara.fh@gmail.com.

Друга недеља

Рок за слање свих домаћих задатака из друге недеље је 5.4.2020. Све домаће задатке треба слати на мејл primena.racunara.fh@gmail.com. Задатке са вежби (из приложених pdf фајлова) треба слати одвојено од задатака са предавања (из видео снимака). За сваки pdf фајл и за свако предавање послати посебан мејл са назнаком „Домаћи задатак – вежбе __(редни број)“ или „Домаћи задатак – предавања __ (редни број)“, како би било лакше прегледање и евидентирање домаћих задатака.

Трећа недеља

Рок за слање свих домаћих задатака из треће недеље је 12.4.2020. Све домаће задатке треба слати на мејл primena.racunara.fh@gmail.com. Задатке са вежби (из приложених pdf фајлова) треба слати одвојено од задатака са предавања (из видео снимака). За сваки pdf фајл и за свако предавање послати посебан мејл са назнаком „Домаћи задатак – вежбе __(редни број)“ или „Домаћи задатак – предавања __ (редни број)“, како би било лакше прегледање и евидентирање домаћих задатака.


Вежбе:


База програма (MATLAB, Mathematica, Python, C, C++, Octave):

Напомена: Све програме слободно можете преузети и користити. У оквиру сваког фајла налази се упутство за коришћење програма. Лозинке за отварање архива можете добити слањем захтева на е-пошту: milos@ffh.bg.ac.rs. Молимо вас да, уколико употребите програм за писање научног рада, у захвалинци поменете име аутора програма.

 1. 2Д Изингов модел —детаљније—
 2. 2Д симулација Брауновог кретања —детаљније—
 3. 3Д модел сферних хармоника —детаљније—
 4. Активациона анализа —детаљније—
 5. Аренијусова једначина
 6. Атомска апсорпциона спектрометрија – сређивање вежбе
 7. Балистички проблем
 8. Батлер-Фолмерова једначина
 9. Батлер-Фолмерова једначина (друга верзија програма)
 10. Базна хидролиза етил(метил) ацетата
 11. БМИ калкулатор
 12. Бомбардовање полимера протонима и алфа честицама
 13. Боров модел атома
 14. Број судара молекула и средњи слободни пут
 15. Виријални коефицијенти
 16. Генетски зависни радионуклеиди —детаљније—
 17. Гибсова адсорпциона изотерма
 18. Графички приказ кинетике реакција
 19. Графички приказ Ленард-Џонсовог потенцијала
 20. Декодирање ДНК
 21. Дифракција и интерференција светлости на два блиска отвора
 22. Дифракција монохроматског зрачења
 23. Дифракција таласа
 24. Дифузија на микроскопским површинама
 25. Дисоцијација киселина
 26. ДНК профил осумњичених —детаљније—
 27. Доплеров ефекат
 28. Електродни потенцијал
 29. Жиромагнетни однос језгара
 30. Закон радиоактивног распада
 31. Закон радиоактивног распада (друга верзија програма)
 32. Закони гасног стања
 33. Земанов ефекат
 34. И/Е крива за спор пренос масе
 35. И/Е крива за спор пренос наелектрисања
 36. Изотопи
 37. Израчунавање фугасности Симпсоновом методом
 38. Израчунавање константе дифракционе решетке —детаљније—
 39. Израчунавање моларне масе
 40. Израчунавање моларне масе (друга верзија програма)
 41. Израчунавање одређеног интеграла Монте-Карло методом
 42. Израчунавање површине и обима многоугла
 43. Израчунавање стандардне ЕМС галванског елемента
 44. Импеданса редног РЛЦ кола
 45. Импеданса редног РЛЦ кола (друга верзија програма)
 46. Импедансни дијаграм
 47. Интерференција таласа
 48. Инверзија сахарозе
 49. Инверзни кинематички проблем —детаљније—
 50. Исправљач наизменичног у једносмерни напон
 51. Исцртавање хеличне структуре ДНК
 52. Календар испитних рокова
 53. Квантне статистике
 54. Кинетика издвајања водоника
 55. Кинетика једноставних хемијских реакција
 56. Кинетика разлагања азот-пентоксида —детаљније—
 57. Кирхофова правила
 58. Коефицијенти активности
 59. Компетитивне реакције првог реда
 60. Комптонов ефекат
 61. Комптонов ефекат (друга верзија програма)
 62. Комптоново расејање
 63. Конвертор дужине (C) —детаљније—
 64. Конвертор физичкохемијских величина —детаљније—
 65. Консекутивне реакције првог реда
 66. Коси хитац
 67. Косинусна теорема
 68. Кретање наелектрисане честице у хомогеном електричном пољу
 69. Кулометријска титрација —детаљније—
 70. Лагранжов интерполациони полином
 71. Ламбер-Беров закон
 72. Лангмирове изотерме за различите типове реакција на површини
 73. Линеарне хармонијске осцилације
 74. Максвелова расподела
 75. Механички коефицијенти флуида
 76. Мерење магнетне сусцептибилности
 77. Мерни мостови
 78. Михаелес-Ментенова кинетика
 79. Миликенов оглед
 80. Модели структуре двојног електричног слоја
 81. Молекулски спектри гасова и пара
 82. Молске фракције
 83. Нерст-Ајнштајнова једначина
 84. Нуклеарно-медицински калкулатор
 85. Одређивање виријалних коефицијената
 86. Одређивање g-вредности ЕПР сигнала DPPH радикала
 87. Одређивање еквивалентне отпорности и капацитивности
 88. Одређивање ЕМС
 89. Одређивање енергије активације бимолекулског сударног процеса
 90. Одређивање енергије везивања-модел капи
 91. Одређивање фугасности гаса
 92. Одређивање геолошке и археолошке старости
 93. Одређивање моларна масе
 94. Одређивање преносних бројева методом покретне границе
 95. Одређивање производа растворљивости тешко растворне соли
 96. Одређивање сред. јон. коеф. активности и сред. активности електролита
 97. Одређивање времена полураспада – сређивање вежбе
 98. Одређивање константе брзине интегралном методом —детаљније—
 99. Одређивање термодинамичких функција галванске ћелије
 100. Омов и Кулонов закон
 101. Омов и Кулонов закон (GUI верзија програма)
 102. Оптичка пирометрија
 103. Оптичка пирометрија (друга верзија програма) —детаљније—
 104. Орбитале водоника
 105. Особине изотопа елемената
 106. Паралерне реакције
 107. Партиционе функције
 108. Пламена фотометрија
 109. Планков закон зрачења
 110. Полариметрија – Фарадејев ефекат
 111. Понашање честица у реалном гасу
 112. Потенцијалне криве осцилатора
 113. Потенциометријска титрација
 114. Потрошња електричне енергије
 115. Предвиђање броја сигнала у ЕПР спектру изотопа 14N и 15N
 116. Предвиђање броја спинских стања
 117. Прелазни режими у РЦ колима
 118. Приказ таласне функције и густине вероватноће
 119. Примена Освалдовог закона разблажења
 120. Пролазак честице кроз 1Д потенцијалну баријеру
 121. Провера pH вредности
 122. Разлагање малахнито зеленог у базној средини (сређивање вежбе) —детаљније—
 123. Разлагање фенолфталеина у алкалној средини —детаљније—
 124. Рачунање брзине хемијске реакције
 125. Рачунање индекса телесне масе
 126. Рачунање партиционе функције —детаљније—
 127. Рачунање повишења тачке кључања и снижења тачке мржњења
 128. Радефордов оглед
 129. Расподела ротационих нивоа и интензитет ротационих линија
 130. Реакције на површинама
 131. Реакције на површинама (друга верзија програма)
 132. Реално гасно стање
 133. Реално гасно стање (друга верзија програма)
 134. Релативна запоседнутост вибрационих нивоа двоатомских молекула
 135. Решавање диференцијалних једначина и интеграла
 136. Сабирна сочива
 137. Саха једначина
 138. СЕМО теорија
 139. Симпсонова метода рачунања интеграла
 140. Симулација динамике наелектрисаних честица
 141. Симулација НМР спектра
 142. Симулација Ленард-Џонсовог потенцијала
 143. Симулације кинетике реакција
 144. Сложене хемијске реакције
 145. Сложени распад
 146. Статистичка сума
 147. Статистичка сума (друга верзија програма)
 148. Стефан-Болцманов закон
 149. Светлосне појаве-конкавна огледала
 150. Тачка кључања идеалних течности
 151. Тафелов дијаграм
 152. Тафелова анализа
 153. Таласни пакет
 154. Температура према кинетичкој теорији —детаљније—
 155. Тест из физике (Python) —детаљније—
 156. Тест из хемије (Python) —детаљније—
 157. Углови спрезања орбиталног и спинског угаоног момента електрона
 158. Утврђивање механизма инхибиције ензимске реакције
 159. Утицај супституента, растварача и коњугације на прелазе
 160. Ферми-Диракова статистика
 161. Фина структура енергијских нивоа водоника и водоникових јона
 162. Фотоелектрични ефекат
 163. Фотоелектрични ефекат – црвена граница
 164. Фројндлихова адсорпциона изотерма
 165. Хармонијски осцилатор
 166. Хемотаксије
 167. Хоризонтални хитац
 168. Циркуларна поларизација

Често постављана питања:

Питање: Да ли морам да долазим на предавања?
Одговор: Проценат долазности на предавања прерачунава се у поене које скупљате током похађања овог предмета. Уколико чешће долазите на предавања, имаћете и више поена на крају, што утиче на коначну оцену.

Питање: На колико минимално предавања морам да долазим (у %) да бих могао(ла) да изађем на испит?
Одговор: 50%. Уколико немате минимално 50% долазности на предавањима, мораћете поново да слушате овај предмет.

Питање: Да ли исто важи и за експерименталне вежбе?
Одговор: Не. Морате да похађате све експерименталне вежбе да би могли да изађете на испит. Свака вежба мора бити оверена од стране асистента пре него што изађете на испит. Уколико пропустите неке вежбе, у договору са асистентом, биће организовани додатни термини за њихову израду. Међутим, важно је да не пропуштате пуно вежби с обзиром да се на њима постепено обрађују све тежи проблеми који прате предавања.

Питање: Желим да напишем програм као семинарски рад, али ми се чини да су све теме заузете. Шта да радим?
Одговор: Сигурно има нека тема из области физичке хемије која није обрађена, могућности су практично неограничене. Али, уколико немате идеју за нешто ново, увек можете унапредити постојећи програм (на пример, прављењем GUI верзије програма, допуном постојећег кода новим елементима или писањем програма у другом програмском језику као што је C++, уместо у MATLAB окружењу).

 
 
 
SerbiaEnglish