Struktura studijskog programa

  • Studijski program osnovnih akademskih studija fizičke hemije, prema Statutu Fakulteta, traje  8 semestara, i donosi 240 ESPB bodova.
  • Posle završenih studija student stiče akademsko zvanje fizikohemičar.
  • Studijski program akademskih studija se sastoji od jednosemestralnih obaveznih i izbornih predmeta, za koji je predviđena aktivna nastava sa brojem časova većim od 20 časova nedeljno. Svaki predmet definisan je brojem časova aktivne nastave koju vode nastavnici, teorijskih i eksperimentalnih vežbi koje vode saradnici, i brojem ESPB bodova. Studijski program predviđa vežbe na svim predmetima, pri čemu najveći broj predmeta ima eksperimentalne vežbe koje studenti samostalno izvode, a dobijene rezultate sređuju koristeći kompjutersku obradu rezultata. Za svaki predmet je utvrđen način izvođenja nastave kao i način kontinualnog ocenjivanja. Zbog kompleksnosti sadržaja i zastupljenosti različitih oblika nastave, a u cilju savladavanja predviđenih sadržaja, 1ESPB=30 sati rada studenta je osnovica za izračunavanje broja bodova na svakom pojedinačnom predmetu, i ukupan broj bodova na studijskom programu. Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta, a završava se završnim radom koji nosi 16 ESPB. Studijski program je u celini koncipiran uz poštovanje preporuka da jezgro struke nosi više od 50% ESPB (Chemistry studies in the European higher Education Area, jun 2004, sajt ECTN).

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program: Osnovne akademske studije fizičke hemije (4 godine 240 ESPB) 


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Fizička hemija je da studentima obezbedi sveobuhvatna znanja iz klasičnih i savremenih grana fizičke hemije, a time kompetencije za rad u privrednim, obrazovnim i razvojnim institucijama u kojima se fizičkohemijske zakonitosti primenjuju u praksi. Znanja i veštine koje obezbeđuje studijski program je specifičan i u skladu je sa potrebama za stručnjacima koji poznaju principe i obučeni su da koriste najsavremenije metode za analizu i kontrolu različitih materijala, procesa i sistema.

Specifičnost profesije obezbeđena je kroz karakteristične nastavne predmete koji su koncipirani tako da pruže jasnu teorijsku osnovu i praktična znanja za rešavanje izazova koju nosi profesija, a karakteristična interdisciplinarnost i primenljivost fizičke hemije (u industrijskim procesima, farmakologiji, medicini, biologiji itd), otvara raznovrsne mogućnosti zaposlenja diplomiranog fizikohemičara.

Ciljevi studijskog programa i stečene kompetencije

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Fizička hemija je da studentima obezbedi opšte i specifične stručne sposobnosti, koje uključuju ovladavanje pojmovima i zakonitostima iz svih, studijskim programom obuhvaćenih, oblasti fizičke hemije, kao i relevantnih delova srodnih nauka, fizike, hemije i matematike; osposobi ih da se služe literaturom, da računaju, simuliraju, obrađuju i prezentuju rezultate; kritički razmišljaju i analiziraju činjenice, uobličavaju rezultate na razumljiv način uz korišćenje savremenih vidova obrade i prikazivanja rezultata; uoče važnost etičkih principa u nauci; da steknu rutinu u primeni metoda i tehnika fizičke hemije i srodnih nauka u teorijskim i eksperimentalnim domenima fizičkohemijskih, fizičkih, hemijskih, bioloških, ekoloških i drugih sistema; kao i da tumače njihova stanja, strukture i procese sa atomskog, nuklearnog i molekulskog aspekta. Konačno, program obezbeđuje osnovu za nastavak školovanja radi uključenja u naučnoistraživački rad u širokom spektru prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka.

Diplomirani fizikohemičar može da radi u ustanovama i organizacijama koje obavljaju naučnoistraživačku, razvojnu, primenjenu i prosvetnu delatnost sa orijentacijom na fizičku hemiju, fiziku, hemiju, biologiju, ekologiju, farmaciju, medicinu, kao i institucijama iz oblasti razvoja savremenih materijala, metalurgije, elektronike, prehrambene industrije, hemijske industrije, poljoprivrede, meteorologije, unutrašnjih poslova, atomsko-biološko-hemijske odbrane. Diplomirani fizikohemičar može se može upisati na master akademske studije.Prva godina

Jesenji semestar

Opšti kurs fizičke hemije 1
Matematika 1
Uvod u strukturu materije
Uvod u laboratorijski rad
Predmet izbornog bloka 1

Predmeti izbornog bloka 1

Praktikum iz matematike za fizikohemičare
Praktikum iz korišćenja računara
Istorija i filozofija prirodnih nauka (predmet je neaktivan u školskoj 2020/2021. godini)

Prolećni semestar

Opšti kurs fizičke hemije 2
Hemijska termodinamika
Fizika 1
Neorganska hemija
Predmet izbornog bloka 2

Predmeti izbornog bloka 2

Uvod u fizičku hemiju životne sredine
Engleski početni


Druga godina

Jesenji semestar

Matematika 2
Fizika 2
Klasična analitička hemija
Engleski 1
Predmet izbornog bloka 3

Predmeti izbornog bloka 3

Metodika nastave
Uvod u fizičku hemiju životne sredine 2
Koloidi (predmet je neaktivan u školskoj 2020/2021. godini)

Prolećni semestar

Atomistika
Fizika 3
Organska hemija
Engleski 2
Predmet izbornog bloka 4

Predmeti izbornog bloka 4

Hromatografija i separacione metode
Praktikum iz analitičke hemije


Treća godina

Jesenji semestar

Atomska spektrohemija
Radiohemija i nuklearna hemija
Statistička termodinamika
Biološka hemija
Predmet izbornog bloka 5

Predmeti izbornog bloka 5

Fizička organska hemija
Fizička hemija plazme
Nastavna sredstva i školski ogledi

Prolećni semestar

Molekulska spektrohemija
Elektrohemija
Hemijska kinetika
Primena računara u fizičkoj hemiji


Četvrta godina

Jesenji semestar

Kvantna hemija
Biofizička hemija 1
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Prvi predmet izbornog bloka 6
Drugi predmet izbornog bloka 6

Predmeti izbornog bloka 6

Forenzička fizička hemija
Fizička hemija makromolekula
Fizička hemija fluida
Instrumentalna analiza
Osnovi fotohemije
Pedagogija sa didaktikom
Psihologija

Prolećni semestar

Fizičkohemijska analiza
Fizička hemija čvrstog stanja
Završni rad


Obaveštenje o studijama