Структура студијског програма

  • Студијски програм основних академских студија физичке хемије, према Статуту Факултета, траје  8 семестара, и доноси 240 ЕСПБ бодова.
  • После завршених студија студент стиче академско звање физикохемичар.
  • Студијски програм академских студија се састоји од једносеместарских обавезних и изборних предмета, за који је предвиђена активна настава са бројем часова већим од 20 часова недељно. Сваки предмет дефинисан је бројем часова активне наставе коју воде наставници, теоријских и експерименталних вежби које воде сарадници, и бројем ЕСПБ бодова. Студијски програм предвиђа вежбе на свим предметима, при чему највећи број предмета има експерименталне вежбе које студенти самостално изводе, а добијене резултате сређују користећи компјутерску обраду резултата. За сваки предмет је утврђен начин извођења наставе као и начин континуалног оцењивања. Због комплексности садржаја и заступљености различитих облика наставе, а у циљу савладавања предвиђених садржаја, 1ЕСПБ=30 сати рада студента је основица за израчунавање броја бодова на сваком појединачном предмету, и укупан број бодова на студијском програму. Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета, а завршава се завршним радом који носи 16 ЕСПБ. Студијски програм је у целини конципиран уз поштовање препорука да језгро струке носи више од 50% ЕСПБ (Chemistry studies in the European higher Education Area, јун 2004, сајт ЕЦТН).

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм: Основне академске студије физичке хемије (4 године 240 ЕСПБ) 


Прва година

Јесењи семестар

Општи курс физичке хемије 1
Математика 1
Увод у структуру материје
Увод у лабораторијски рад
Предмет изборног блока 1

Предмети изборног блока 1

Практикум из математике за физикохемичаре
Практикум из коришћења рачунара
Историја и филозофија природних наука (предмет је неактиван у школској 2020/2021. години)

Пролећни семестар

Општи курс физичке хемије 2
Хемијска термодинамика
Физика 1
Неорганска хемија
Предмет изборног блока 2

Предмети изборног блока 2

Увод у физичку хемију животне средине
Енглески почетни


Друга година

Јесењи семестар

Математика 2
Физика 2
Класична аналитичка хемија
Енглески 1
Предмет изборног блока 3

Предмети изборног блока 3

Методика наставе
Увод у физичку хемију животне средине 2
Колоиди (предмет је неактиван у школској 2020/2021. години)

Пролећни семестар

Атомистика
Физика 3
Органска хемија
Енглески 2
Предмет изборног блока 4

Предмети изборног блока 4

Хроматографија и сепарационе методе
Практикум из аналитичке хемије


Трећа година

Јесењи семестар

Атомска спектрохемија
Радиохемија и нуклеарна хемија
Статистичка термодинамика
Биолошка хемија
Предмет изборног блока 5

Предмети изборног блока 5

Физичка органска хемија
Физичка хемија плазме
Наставна средства и школски огледи

Пролећни семестар

Молекулска спектрохемија
Електрохемија
Хемијска кинетика
Примена рачунара у физичкој хемији


Четврта година

Јесењи семестар

Квантна хемија
Биофизичка хемија 1
Математичке методе у физичкој хемији
Први предмет изборног блока 6
Други предмет изборног блока 6

Предмети изборног блока 6

Форензичка физичка хемија
Физичка хемија макромолекула
Физичка хемија флуида
Инструментална анализа
Основи фотохемије
Педагогија са дидактиком
Психологија

Пролећни семестар

Физичкохемијска анализа
Физичка хемија чврстог стања
Завршни рад


Обавештење о студијама