SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE FORENZIKA – zajednički studijski program Fakulteta za fizičku hemiju i Fakulteta bezbednosti.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“ doneo je Senat Univerziteta u Beogradu 14. jula 2010. godine, koji zajednički izvode Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju. Na predlog oba fakulteta Senat Univerziteta u Beogradu 26. oktobra 2016. godine usvojio je izmene i dopune studijskog programa specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“. Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalističkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike. Na Specijalističke strukovne studije „Forenzika“ se mogu upisati svi studenti koji su završili osnovne studije u polju prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih ili društveno-humanističkih nauka u obimu od najmanje 180 ESPB. Organizaciju i realizaciju upisa na studijski program, uključujući prijem dokumenata, rangiranje i upis kandidata obavlja se na Fakultetu za fizičku hemiju. Studijski program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“ traje dva semestra u obimu od ukupno 60 ESPB bodova. Program sadrži obavezne predmete:

  1. Uvod u forenziku (u izvođenju nastave na predmetu učestvuje više nastavnika oba fakulteta),
  2. Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i tragova (u izvođenju nastave na predmetu učestvuje više nastavnika oba fakulteta),
  3. Pravni osnovi forenzike (u izvođenju nastave na ovom predmetu učestvuje više nastavnika Fakulteta bezbednosti) i
  4. Fizičkohemijska analiza u forenzici (u izvođenju nastave na ovom predmetu učestvuje više nastavnika Fakulteta za fizičku hemiju).

Nastavnici Fakulteta bezbednosti angažovani su na realizaciji nastave na izbornim predmetima:

  1. Forenzička psihologija
  2. Kriminalistička metodika

Dok Fakultet za fizičku hemiju obezbeđuje nastavnike za realizaciju nastave na predmetima:

  1. Dokumentna tehnika
  2. DNK analiza

Studentima je ponuđeno da biraju dva od četiri izborna predmeta.

Specijalistički rad studenti rade tokom oba semestra specijalističkih strukovnih studija. Student prisupa odbrani specijalističkog rada posle položenih svih ispita predviđenih studijskim programom. Student koji je uspešno odbranio specijalistički rad i položio sve studijskim programom predviđene ispite i time stekao propisani broj ESPB bodova, stiče diplomu i stručni naziv Specijalista strukovnih studija – Forenzika.

Cilj studijskog programa specijalističke strukovne studije „Forenzika“ je proširivanje znanja iz oblasti forenzičke fizičke hemije radi obavljanja specijalističkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite. Kroz ove studije studenti ovladavaju specifičnim veštinama potrebnim za rešavanje praktičnih problema u forenzičkoj analizi kroz eksperimentalne laboratorijske vežbe i posete relevantim laboratorijama. Cilj studijskog programa je i sticanje znanja o zakonskim elementima pojedinih grupa i pojedinih krivičnih dela, o ulozi materijalnih dokaza i značaju forenzičkih metoda u dokaznom postupku, kao ključnom segmentu krivičnog postupka.

Na Specijalističke strukovne studije „Forenzika“ može da se upiše 50 samofinansirajućih studenata, koji sami plaćaju svoje školovanje ili kojima školovanje plaćaju organizacije u kojima su zaposleni. Visinu školarine predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta za fizičku hemiju i Nastavno-naučno veće Fakulteta bezbednosti, a određuje Savet Fakulteta za fizičku hemiju, uz pismenu saglasnost Saveta Fakulteta bezbednosti.


ŠKOLARINA

Visina školarine iznosi:

  • 135.000,00 dinara za državljane Republike Srbije
  • 1.800,00 evra za strane državljane.

ODLUKE I UVERENJA O AKREDITACIJI


TABELA NASTAVNIKA


ZAHTEVI I PRIJAVE