Konkurs za upis na doktorske akademske studije na FFH

Sve informacije o upisu na DAS u školskoj 2020/21. godini nalaze se na stranici Konkurs za upis na doktorske akademske studije.


Lista mentora doktorskih studija za studente DAS upisane školske 2020/21 godine.

LISTA


Lista mentora doktorskih studija za studente DAS upisane školske 2019/20 godine.

LISTA


Struktura studijskog programa

Doktorske akademske studije fizičke hemije traju tri godine (šest semestara) u obimu od 180 ESPB bodova i nastavljaju se na osnovne i master akademske studije obima 300 ESPB bodova. Posle završenih doktorskih akademskih studija, student stiče akademsko zvanje doktor fizičkohemijskih nauka.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija fizičke hemije je edukacija i razvoj uspešnog, odgovornog i konkurentnog naučnika u skladu sa najvišim međunarodnim naučnim, stručnim i etičkim standardima. Kurikulum ovih studija je koncipiran tako da se obrazuje naučni i nastavni kadar u različitim klasičnim oblastima fizičke hemije kao što su opšta fizička hemija, atomistika, hemijska termodinamika, elektrohemija, spektrohemija, nuklearna i radiohemija, hemijska kinetika, kvantna hemija, fizičke hemije čvrstog stanja, fluida i plazme, ali i novih oblasti kao što su biofizička hemija, zaštita životne sredine, nanomaterijali i drugo. Doktoranti se upoznaju sa metodologijom naučno-istraživačkog rada i produbljuju svoja do sad stečena znanja. Osposobljavaju se za rad u naučnom timu, za rad u interdisciplinarnim oblastima, a takođe kroz rad sa studentima osnovnih i diplomskih studija osposobljavaju se da se uključe u razvoj naučnog podmlatka.

Pored toga, studenti se na ovim studijama podstiču da kreativno misle i procenjuju kako svoje, tako i rezultate do kojih su došli drugi. Tokom studija se uče kako da rezultate svojih istraživanja prezentuju domaćoj i međunarodnoj javnosti; uče se da planiraju, organizuju i samostalno vode originalna naučno-relevantna istraživanja i razvoj novih postupaka i tehnologija. Na taj način se stvara novi naučni kadar koji će doprinositi ostvarivanju opšte misije Fakulteta za fizičku hemiju u vezi sa razvojem fizičke hemije u celini, ali i u vezi sa razvojem nacionalne nauke i njene uloge u razvoju našeg društva.

Studenti stiču neophodne kompetencije kroz nastavu i naučnoistraživački rad, saradnju sa drugim istraživačkim timovima, komunikaciju rezultata svog naučnoistraživačkog rada sa naučnom zajednicom i širom populacijom, a u cilju podizanja svesti o značaju naučnoistraživačkog rada na naše društvo.


Ciljevi studijskog programa

Jedan od ciljeva Fakulteta za fizičku hemiju je negovanje naučnih istraživanja u oblasti različitih disciplina fizičke hemije. Stoga, doktorske akademske studije fizičke hemije imaju za cilj da pruže doktorantima razumevanje istraživačkog procesa i njegove metodologije i osposobe ih za samostalna istraživanja u oblasti fizičke hemije i njoj srodnih nauka, kompetentnu obradu i tumačenje dobijenih rezultata kao i sistematsko i kritičko praćenje literature. Kroz aktivnu nastavu, kao i kroz čitavu izradu doktorske disertacije, podstiče se razvoj kreativnih sposobnosti kandidata koje mu omogućavaju originalnost u radu, ali i kritičnost i objektivnost u razmišljanju i postupcima. Studenti se posebno kroz studijski istraživački rad osposobljavaju za praktični rad i opremaju specifičnim praktičnim veštinama neophodnim za istraživanja u pojedinim oblastima. Na taj način kandidati se osposobljavaju za kvalitetniji rad u svojoj daljoj profesionalnoj karijeri jer su stekli rutinu u primeni različitih metoda i tehnika u teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima. Cilj je da kandidat u toku izrade doktorske disertacije ovlada metodama i metodologijom naučnog rada, dođe do orginalnih naučnih rezultata koje može publikovati u relevantnim naučnim časopisima, da stekne kompetencije koje će mu omogućiti lako uključivanje u međunarodne naučno-istraživačke projekte. Kurikulum ovih studija i teme doktorskih disertacija usklađene su sa savremenim pravcima razvoja fizičke hemije u svetu (vidi The Chemical Educator, Vol. 9, No. 2, Published on Web 3/9/2004, Theresa Julia Zielinski and Richard W. Schwenz, Physical Chemistry: A Curriculum for 2004 and Beyond), kao zaključcima skupova: Bologna/EHEA Seminars on Doctoral Studies (Salzburg 2005, Nice 2006, Helsinki 2008, Warsaw 2010, Beirut 2013) i skupa „Doktorske studije u Srbiji“ (TEMPUS GOMES projekat, Novi Sad 2011), na kojima su predstavnici Fakulteta imali prilike da učestvuju, kao i sa zadacima i ciljevima Fakulteta.


Kompetencije diplomiranih studenata

Program doktorskih studija fizičke hemije koncipiran je tako da studente oprema znanjima, veštinama, sposobnostima i opštim kompetencijama kako bi bili u stanju da:

a. Samostalno planiraju, organizuju i realizuju razvojna i naučna istraživanja rešavajući praktične i teorijske probleme iz oblasti fizičke hemije odnosno njenih disciplina;

b. Uzmu aktivno učešće u međunarodnim projektima;

v. Učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka;

g. Razmišljaju i zaključuju kreativno, kritički i samostalno poštujući etičke principe dobre naučne prakse;

d. Donose odluke u kompleksnim i nepredvidivim situacijama;

đ. Kompetentno, stručno i profesionalno komuniciraju usmeno i pismeno sa kolegama iz oblasti fizičke hemije i drugih oblasti nauke i prakse;

e. Postignute rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, publikuju ih u renomiranim naučnim časopisima, registruju ih kao patente;

ž. Svoja znanja prenose na druge u različitim obrazovnim ustanovama;

z. Doprinose svojim istraživanjima opštem razvoju fizičke hemije i nauke uopšte.

i. Stiču predmetno-specifične kompetencije kao što su:

-Poznavanje i razumevanje različitih disciplina fizičke hemije i praćenje najnovijih dostignuća u njoj;

-Poznavanje savremenih eksperimentalnih metoda koje se koriste u istraživanjima u oblasti fizičke hemije, kao i oblastima hemije, fizike, biologije i biohemije, medicine, zaštite čovekove sredine, nauke o materijalima.

Opis ishoda učenja

Student koji završi studije doktorskih akademskih studija fizičke hemije

– sposoban je da korišćenjem savladanih metoda, postupaka i informaciono-komunikacionih tehnologija rešava naučne probleme kako iz oblasti fundamentalnih, tako i primenjenih naučnih istraživanja iz oblasti fizičke hemije i srodnih disciplina.

-poseduje najviši stepen znanja u radu na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim fizičkohemijskim laboratorijama i analizi dobijenih rezultata;

-osposobljen je da samostalno formuliše naučne hipoteze, osmišljava eksperimente i projekte, i organizuje i rukovodi istraživačkim zadacima;

-sposoban je da ostvaruje razne vidove naučne saradnje na srpskom i engleskom jeziku, uključujući publikovanje naučnih radova i komunikaciju na naučnim konferencijama;

-sposoban je da unapređuje  nastavu iz fizičke hemije, kao i da bude kompetentan mentor studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama

– ima usko-specijalizovana neophodna znanja i veštine koja mu omogućavaju dalje usavršavanje u okviru programa postdoktorskih istraživanja, a zaposlenje je moguće u nauci, obrazovanju, privredi i javnom sektoru.


Propisi:

Dokumenta:

Standardni oblik i sadržaj doktorske disertacije koja se brani na Univerzitetu u Beogradu:

U cilju adekvatnog pohranjivanja doktorske disertacije u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, u skladu sa načelom otvorenog pristupa naučnom znanju, obavezni sastavni deo disertacije su i:

  • Potpisana izjava o autorstvu, kojom se tvrdi da u doktorskoj disertaciji nema delova kojima se narušavaju autorska prava drugih osoba: prilog 1
  • Potpisana izjava da su obe verzije, štampana i elektronska, istovetne: prilog 2
  • Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ da disertaciju čuva u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu, te je učini dostupnom javnosti, pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči: prilog 3

Ove izjave dodaju se na kraju disertacije, iza biografije autora, i u štampanoj i u elektronskoj verziji.


Mentori za doktorske studije


Digitalni repozitorijum odbranjenih doktorskih disertacija


Doktorske disertacije koje su na uvidu javnosti


Obaveštenja


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program: DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKE HEMIJE (3 godine, 180 ESPB)


DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – KAKO DO DIPLOME?

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi dokument [72.32 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi dokument [68.80 KB]