Структура студијског програма

Мастер академске студије физичке хемије садрже све елементе који су утврђени Законом. Трају годину дана (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ бодова и настављају се на основне академске студије обима 240 ЕСПБ бодова. Циљ им је проширивање схватања кључних концепата физичке хемије чиме се студенти оспособљавају за дубље разумевање специјалних области физичке хемије: спектрохемије, електрохемије и хемијске кинетике, биофизичке хемије, физичке хемије животне средине, физичке хемије материјала и радиохемије. После завршених мастер академских студија, студент стиче академско звање мастер физикохемичар.

Студенти кроз наставу проширују своја знања, али се код њих развија и способност да самостално планирају и изводе експерименте и процењују значај њихових исхода. На тај начин се овим студијама студенти оспособљавају за даљи професионални рад и за докторске студије.

На мастер академске студије физичке хемије се могу уписати сви студенти који су завршили основне академске студије физичке хемије и њој сродних наука, у обиму од 240 ЕСПБ. У књизи предмета су наведени сви подаци у вези са извођењем наставе на појединим предметима, њиховом обиму, бодовној вредности мастер рада, предусловима за упис појединих предмета и сл. Бодовна вредност појединих предмета као и мастер рада процењени су у складу са европским стандардима.

Обавезни предмет:

Изборна подручја:

Прописи:

Документа:

Распоред предмета за студијски програм: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ (1 година, 60 ЕСПБ)