Nastavnici:

dr Katarina Anđelković, redovni profesor, kka@chem.bg.ac.rs

dr Božidar Čobeljić, docent, bozidar@chem.bg.ac.rs


Tabela predmeta:

Predavanja:


Struktura predmeta:

  • Predavanja: 10 poena
  • Pismeni ispit: 90 poena
  • Pismeni ispit se sastoji od 10 pitanja: sedam teorijskih pitanja (odgovore obrazložiti u kratkim crtama) i tri računska zadatka (određivanje molekulskih formula, stehiometrija, gasni zakoni, rastvori i izjednačavanje oks-red).
  • Ispit se polaže u terminu od 2h.

Predrok

  • 27.5.2020, 10-12 h, u VHA (veliki hemijski amfiteatar).

Za sve dodatne informacije, kao i dogovor za polaganje u predroku obratiti se predmetnim nastavnicima na:

bozidar@chem.bg.ac.rs

i

kka@chem.bg.ac.rs