Испити из Молекулске спектрохемије у току јесењег семестра 2020/2021. године су планирани за 17.11. и 15.12. са почетком у 9 ч. Молимо студенте да се пријаве за излазак на испит до 10.11. и 10.12. на мејл адресу др Душана Димића (ddimic@ffh.bg.ac.rs).

Испит могу да пријаве само студенти који су обновили четврту годину студија и положили све испите из прве године.

Распоред студената за полагање испита у новембарском року можете погледати овде.

 • На испит ће моћи да изађу само студенти који испоштују прописане мере заштите за боравак и рад у затвореном простору.
 • Због озбиљности тренутне епидемиолошке ситуације слушање испита у овом испитном року неће бити могуће.

Предметни наставник

Проф. Јасмина Димитрић Марковић

 

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

У школској 2019/2020, закључно са 30.9.2020, испит из Молекулске спектрохемије ће се полагати из једног дела, као што је и до сада била пракса.  Поени предвиђени за нaставне колоквијуме (укупно 10) биће „пребачени“  у поене који се додељују на усменом делу испита  (30предиспитне обавезе + 70усмени део испита), при чему се ово односи само на студенте који су у школској 2019/2020 години први пут слушали предавања и вежбе. За све остале важе поени од претходних година.

Испитна питања за школску 2019/2020 годину можете погледати овде.

 

Предавања

Презентације са предавања можете преузети овде. (за приступну шифру обратити се предметном наставнику)

            Презентације су намењене искључиво за потребе спремања колоквијума и испита и није их дозвољено умножавати, делити и објављивати јавно. Важно је напоменути да спремање испита из презентација није довољно и да је неопходно учити и из уџбеника:

 1. Молекулска спектроскопија, спектрохемијкси аспект (А. Антић-Јовановић)
 2. Практични аспекти одабраних поглавља молекулске спектрохемије (Ј. Димитрић Марковић)

Коришћење и других уџбеника се не искључује и свакако може бити врло корисно али не и обавезно.

Колоквјуми и експерименталне вежбе


У току трајања ванредног стања вежбовни колоквијуми из Молекулске спектрохемије ће се полагати преко SKYPE-а у терминима који ће бити договорени са асистентима. Максималан број поена који носе предиспитне обавезе је 30/100. Макисмалан број поена на усменом испиту је 70/100.

Напомена: Полагање вежбовних колоквијума је обавезно, искључиво за све студенте који су текуће школске године (2019/2020) први пут уписали Молекулску спектрохемију. Овај начин полагања колоквијума се не односи на студенте који су раније завршили предиспитне обавезе из предмета.

Асистенти држе вежбе и консултације преко Skype-a сваке недеље у терминима вежби према важећем распореду. Студенти су добили линк путем мејла. Исти линк се може користити и за сва додатна питања у вези са писањем извештаја.


          Студенти су у обавези да сређену вежбу и написан извештај пошаљу на e-mail  адресе асистентим до датума истакнутих у табели. Уколико буду потребне корекције извештаја асистенти ће  дати рокове до када исправке морају бити урађена и послате поново на проверу.

            Извештаји за које се установи да су преписани од колега из генерације, или претходних генерација, ће бити одбачени, оцењени са нула поена, без могућности исправке или поновног оцењивања.

         Нови распоред вежби по групама можете погледати у наставку – Raspored-novo.

 1. Анализа апсорпционог спектра паре јода – slika-spektra.
 2. Утицај поларности растварача и структуре молекула на положај и облик електронских трака π→π* прелаза у спектрима ароматичних једињења –pi-pi2020-ispravka.
 3. Провера важења Беровог закона у растворима ароматичних угљоводоника –Beer-ov zakon.
 4. Спектрофотометријска квантитативна анализа двокомпонентне смеше –dvokomp2020-ispravka.
 5. Анализа положаја апсорпционих трака карактеристичних групних вибрација и њихова корелација са структуром молекула – 4.2.
 6. Квалитативна вибрациона спектрофотометријска анализа, утицај електронских ефеката супституената на положај траке карактеристичне валентне истежуће вибрације карбонилне групе у спектрима кетона, алдехида и карбоксилних киселина –4.3.
 7. Квалитативна вибрациона спектрофотометријска анализа, утицај електронских ефеката супституената на положај траке карактеристичне валентне истежуће вибрације карбонилне групе у спектрима естара, амида и хлорида карбоксилних киселина –vežba-4.4.
 8. Одређивање резонантног раманског ексцитационог профила бета-каротена и ликопена – 4.8.
 9. Анализа природних, вештачких и синтетичких влакана применом раманске микроскопије – 4.11.
 10. Квалитативна анализа 1H НМР спектра неопознатог једињења – NMR.
 11. Испитивање утицаја спина језгра на хиперфину структуру ЕПР спектра – N.
 12. Одређивање g вредности ЕПР сигнала ДППХ радикала – DPPH.

Молекулска спектрохемија

У савременим истраживањима која су по својој концепцији интердисциплинарна и мултидисциплинарна молекулска спектроскопија заузима изузетно важно место. Као научна дисциплина молекулска спектрохемија је нашла примену како у фундаменталним тако и примењеним истраживањима у областима физичке хемије, физике, биофизике, хемије, биохемије, медицине, фармације, биологије и других природних наука и дисциплина.

Молекулска спектрохемија је један од обавезних специјалистичких предмета који се предају на Факултету за физичку хемију. Настава из Молекуске спектрохемије, прво на Природно-математичком факултету – одсеку за физичкохемијске науке а потом и на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, се изводи од раних 50-тих година прошлог века. Авангардна идеја да се у наставу уведе овакав предмет проистекла је из визионарског става професора Слободана Ристића са циљем да се дипломирани физикохемичари оспособе за мултидисциплинарно повезивање и примену стечених знања из области спектрохемије.


Наставници и сарадници

Наставници:

др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор (markovich@ffh.bg.ac.rs)

Асистенти:

др Душан Димић, (ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Марко Митић, мастер физикохемичар (marko.mitic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадници:

др Зоран Недић, (zoran@ffh.bg.ac.rs)

Вук Јовановић, (vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)


Очекивани исходи

Очекивани исходи су да студент разуме основне појмове и законитости, да је у стању да пренесе, објасни, повеже и образложи добијене резултате, примени стечено знање у практичном раду одн. руководи, oрганизује, осмисли, развије и спроведе истраживања из одређене области молекулске спектрохемије.


Програм колоквијума

I  колоквијум – Електронска спектроскопија

Врста молекулских кретања и односи енергија тих кретања. Области, подручја, енергије и облици јављања молекулских спектара. Ротациони, вибрационо-ротациони и електронско-вибрационо-ротациони спектри двоатомских молекула. Потенцијална енергија двоатомских молекула, Морзеова функција. Деландрова таблична схема вибрационо-ротационих трака електронских прелаза двоатомских молекула, могућности примене.
Хромофоре, ауксохроме и антиауксохроме, дефиниција. Типови спектралних прелаза органских молекула (σ-σ*, π-π*, n-σ*, n-π* прелази). Праћење утицаја природе супституената  на спектрално понашање једноставнијих хромофорних система са π-π* и n-π* прелазима. Солвентохромија и солватохромија у молекулским спектрима једноставнијих хромофорних система са π-π* и n-π* прелазима. Изосбестна тачка, значај. Електронтрансферски (ЕТ) прелази. Могућности примене електронских апсорпционих спектара у израчунавањима физичкохемијских параметара (константа дисоцијације, константа стабилности-Jobb-ова метода, константа брзине,  енталпија хемијских реакција). Примена SEMO теорије на линеарне делокализоване p-електронске системе (израчунавање lmax). Аналитичка примена Беровог закона, квантитативна спектрофотометријска анализа једнокомпонентних и вишекомпонентних система. Врсте и типови спектрофотометара, принципијелне схеме, битне карактеристике.

Задатке за припрему првог колоквијума можете преузети у наставку –Primeri_zadataka_za_I_kol.

II  колоквијум – Вибрациона спектроскопија

Вибрације и вибрациони (ИЦ) спектри двоатомских и вишеатомских молекула. Примена ИЦ спектара у аналитичке сврхе, квалитативна и квантитативна ИЦ спектрометрија.  Групне вибрације, фактори утицаја на положај трака групних вибрација (електронски ефекти супституената, Фермијева резонанција, симетрија, изомерија, H веза, ефекти поља …). Раманска спектрометрија, принцип, битне појединости, примена. Могућности упоредне анализе ИЦ и раманских спектара, правило искључења. Утицај растварача на изглед  ИЦ и раманских спектара. Врсте и типови FTIR и раманских спектрофотометара, принципијелне схеме, битне карактеристике.

Задатке за припрему полагања другог колоквијума можете преузети у наставку: IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, IR7, IR8, IR9, IR10, IR11, IR12, Решења.

III   колоквијум – Резонантне спектроскопске методе (НМР, ЕПР)

НМР спектрометрија, битне карактеристике, примена. Најважније карактеристике НМР спектара (хемијски померај, фина структура, интензитет). Типови спрезања у спинским системима различитог типа. Анализа НМР спектара простијих органских једињења. ЕПР спектрометрија, битне карактеристике, примена. Сличности и разлике НМР и ЕПР спектара. Најважније карактеристике ЕПР спектара (положај спектра, хиперфина и фина структура, интензитет). Анализа ЕПР спектара простијих радикала. Експерименталне технике добијање НМР и ЕПР спектара, принципијелне схеме, битне карактеристике.

Задатке за припрему полагања трећег колоквијума можете преузети у наставку: NMR1, NMR2, NMR3, NMR4, NMR5, додатнo, NMR6, NMR7, NMR8, NMR9, NMR10NMR11NMR12NMR13NMR14NMR15NMR16, NMR17NMR18NMR19NMR20, Rešenja.

Полагање колоквијума: писмено (задатак) и усмено.

Распоред студената по групама можете погледати овде – Групе.

Материјал за припрему вежбовних колоквијума можете погледати овде.Правила за полагање испита из предмета Молекулска спектрохемија

Студенти који први пут слушају предмет

  • Предавања су обавезна и студент мора бити присутан на најмање 70% предавања да би имао право на потпис професора.
  • Поени су распоређени на следећи начин:
   долазак на предавања 5 поена
   наставни колоквијуми 2×5 поена = 10 поена (полажу се у току семестра у терминима који ће бити прецизирани на почетку семестра)
   вежбовни колоквијуми 3×5 поена = 15 поена
   рад, залагање и овера вежби 10 поена
   усмени испит 60 поена
  • Студент долази на вежбе према истакнутом распореду у термину своје групе.
  • Полагање вежбовних колоквијума је могуће само код асистента задуженог за групу у којој се студент налази.
  • Израда вежбе је могућа у другом термину само уз сагласност асистента.
  • Полагање вежбовних колоквијума је могуће током све четири недеље предвиђене за дати колоквијум. Вежбе се могу оверавати током целог месеца у коме се оне експериментално раде. Крајњи рок за оверу вежби је последњи термин предвиђен за дати колоквијум.
  • Пре израде вежби асистенти постављају питања у вези саме вежбе, тако да је потребно припремити се за израду вежбе. Асистенти имају право да студенту одложе израду вежбе уколико студент није дошао спреман.
 • Изостанци са предавања и вежби се правдају искључиво уз лекарско оправдање. Уколико су изостанци настали као последица ангажовања за потребе факултета (Приматијада, промоције факултета, фестивали науке ….) онда је потребно доставити оправдање продекана за наставу.

Студенти који поново слушају предмет или су парцијално испунили услове за полагање испита

  • Студент који је завршио и оверио вежбе и има потпис предметног наставника за предавања може изаћи на испит у било ком испитном року (у апослвентским роковима могу полагати само они студенти који су званично апсолвенти). Евентуално поновно похађање предавања је опционо и зависи од студента.
  • Студент који је у претходној години полагао оба наставна колоквијума, а жели да поправи резултат то може учинити само полагањем оба наставна колоквијума поново, при чему се рачуна резултат који је остварио приликом поновног полагање. Парцијално поправљање резултата није могуће.
  • Студент који је у претходној години завршио и оверио све вежбе, а жели да поправи број поена са вежбовних колоквијума то може урадити само уз полагање свих колоквијума поново. Парцијално поправљање резултата није могуће. Израда вежби је опциона и могуће ју је организовати на захтев студента у термину у коме се вежба ради. Уколико се студент одлучи да не понавља вежбе асистент задржава право провере знања из експерименталних вежби које су предвиђене колоквијумима.
 • Студент који је претходне школске године започео колоквијуме и вежбе и није их завршио, или није предао и оверио извештаје може то да учини наредне школске године по новом плану вежби. У том случају студент полаже само колоквијуме (и ради вежбе у оквиру датог/их колоквијума) које није завршио претходне школске године с тиме што асистент задржава право провере знања и из колоквијума које је претходне школске године положио. Уколико је прошло више од годину дана од када је започео вежбе, које није завршио, студент мора полагати поново све колоквијуме (и радити одговарајуће вежбе) предвиђење планом.