Šef katedre:

dr Nikola Cvjetićanin, redovni profesor
E-pošta: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:

dr Dragomir Stanisavljev, redovni professor
dr Gordana Ćirić-Marjanović, redovni profesor
dr Igor Pašti, vanredni profesor
dr Biljana Šljukić Paunković, docent
dr Ivana Stojković Simatović, docent
dr Nemanja Gavrilov, docent
dr Bojana Nedić Vasiljević, docent
dr Maja Milojević Rakić, docent
dr Vladimir Marković, asistent
dr Ana Dobrota, asistent
dr Ana Stanojević, asistent

Osnovne akademske studije:

Predmeti:

 • Hemijska termodinamika
 • Elektrohemija
 • Hemijska kinetika

Master studije:

­Izborna oblast: Elektrohemija / Hemijska kinetika

Obavezan predmet

 • Elektrohemija i elektrohemijske metode

Izborni predmeti

 • Elektrohemijska kinetika
 • Konverzija energije
 • Primenjena elektrohemija
 • Elektrohemijske metode
 • Reakciona dinamika

­Izborna oblast: Fizička hemija materijala

Obavezan predmet

 • Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima

Izborni predmeti

 • Osnove nauke o materijalima
 • Fizička hemija koloida i graničnih površina
 • Difrakcija X-zraka na praškastim materijalima
 • Disperzni materijali, karakterizacija i kompaktiranje
 • Fizička hemija kompleksnih jedinjenja
 • Kataliza

Doktorske studije:

 • Fizička hemija nanomaterijala
 • Sinteza, struktura i svojstva kristalnih i amorfnih materijala
 • Strukturna karakterizacija makromolekula
 • Provodni polimeri
 • Rendgenostrukturna analiza
 • Homogena i heterogena kataliza
 • Kinetika elektrodnih reakcija
 • Elektroanalitička hemija
 • Elektrohemija nevodenih sredina