Šef katedre:

dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor
E-pošta: dragisa@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:

dr Borivoj Adnađević, redovni profesor
dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor
dr Gordana Ćirić-Marjanović, redovni profesor
dr Nikola Vukelić, redovni profesor
dr Miloš Mojović, vanredni profesor
dr Milena Petković, vanredni profesor
dr Stanka Jerosimić, vanredni profesor
dr Ana Popović-Bijelić, docent
dr Mihajlo Etinski, docent
Aleksandra Pavićević, asistent
Branislav Stanković, asistent

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre:

Predmeti koji pripadaju Katedri za dinamiku i strukturu materije su teorijski ili teorijsko-eksperimentalni. Oni tumače brojne eksperimentalne rezultate u cilju definisanja strukture i stanja materije.

Tako u okviru Kvantne hemije, (a pomoću matematičkog aparata i numeričkih metoda koje uči u okviru predmeta Matematičkih metoda u fizičkoj hemiji i Primena računara u fizičkoj hemiji), student nauči da analizira strukturu molekula i njegova energetska stanja, a u okviru predmeta Statistička termodinamika on uči da povezuje ta znanja i podatke dobijene na bazi spektroskopskih merenja sa makroskopskim veličinama sistema, kao što su pritisak, temperatura ili ukupna energija sistema.

Sa takvim teorijskim predznanjem, student je spreman da izučava strukturu čvrstih sistema (čvrstog stanja materije) u okviru predmeta Fizička hemija čvrstog stanja, zatim strukturu i tečnosti u okviru Fizičke hemije fluida, makromolekula u okviru Fizičke hemije makromolekula (izborni predmet), kompleksnih jedinjenja u okviru Fizičke hemije kompleksnih jedinjenja (izborni predmet), ali i složenih bioloških sistema u okviru Biofizičke hemije. Tako obrazovan student, u okviru izbornog predmeta Dinamika nelinearnih procesa, može da izučava dinamička stanja svih sistema udaljenih od ravnoteže, a i fenomen njihove samoorganizacije koji se sreće ne samo u prirodnim već i u društvenim naukama.

Predmeti:

Redovni predmeti:

Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Statistička termodinamika
Primena računara u fizičkoj hemiji
Kvantna hemija i molekulske strukture
Fizička hemija čvrstog stanja
Biofizička hemija I

Izborni predmeti:

Dinamika nelinearnih procesa
Fizička hemija makromolekula
Fizička hemija kompleksnih jedinjenja
Biofizička hemija II
Biofizička hemija metabolizma
Fizičkohemijske metode u biologiji i medicini
Biosistemi i zračenje
Osnove neravnotežne termodinamike
Fizička hemija fluida

Predmeti poslediplomskih studija:

Teorijske osnove molekulske spektroskopije
Primena teorije grupa u kvantnoj hemiji
Hemijska reaktivnost
Ravnotežna i neravnotežna statistička termodinamika
Dinamika nelinearnih procesa
Struktura i dinamika biomakromolekula
Membrane i transport
Biofizička termodinamika
Fizička hemija fotobioloških procesa
Neravnotežna stanja i oscilatorni procesi
Eksperimentalne metode biofizičke hemije
Fizička hemija polimera
Viši kurs fizičke hemije čvrstog stanja
Fizičkohemijske metode određivanja strukture
Samoorgamizacija neravnotežnih sistema
Eksperimentalne metode analize neravnotežnih procesa
Matematičko modeliranje i simulacija složenih procesa
Biofizička hemija oscilatornih procesa
Regulatorni mehanizmi na ćelijskom nivou
Ravnoteže u kompleksirajućim sredinama