Nastavnik: dr Ana Popović-Bijelić, v. prof.
Asistenti: master fiz-hem. Ana Vesković (ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs) i dr Aleksandra Pavićević (aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs)
Broj ESPB: 7
Status predmeta: Obavezni
Uslov: Za upis predmeta potrebno je položiti sve ispite iz prve studijske godine i upisati sve nepoložene predmete iz druge i treće studijske godine. Za polaganje ispita potrebno je položiti sve ispite iz prve i druge studijske godine.


Ispitna pitanja za 2020/21. školsku godinu


Pismeni ispit – apsolventi 2021.

Majski termin za apsolvente za polaganje pismenog ispita je  11.5.2021. u 11 časova u lab. 276. Prijava na mail ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs do 7.11.2021. Usmeni ispit će biti održan u terminu prema dogovoru sa studentima.


Kombinovana nastava u 2020/21: Laboratorijske vežbe će se izvoditi u lab. 350, online predavanja će biti održana preko platforme MS Teams (uputstvo za studente).

Važna napomena: Studenti koji su završili predispitne obaveze prethodnih godina, ali žele ove godine ponovo da slušaju predavanja, ili rade vežbe, ili polažu kolokvijume, treba da se jave predmetnom nastavniku do utorka, 06.10.2020, na ana@ffh.bg.ac.rs.

VEŽBE

 1. Kratka obuka u lab 350 
 2. Uticaj pH na aktivnost enzima HRP; inhibicija HRP
 3. Elektroforeza
 4. Priprema i karakterizacija lipozoma metodom DLS

Više informacija, raspored studenata po grupama i uputstva za vežbe možete naći u grupi u okviru MS Teams aplikacije.

KOLOKVIJUMI

Termini za polaganje I kolokvijuma:
12.10.2020.
19.10.2020.
26.10.2020.
02.11.2020.

Termini za polaganje II kolokvijuma:
09.11.2020.
16.11.2020.
23.11.2020.
30.11.2020.     21.12.2020.

Više informacija i materijal za kolokvijum možete naći u grupi u okviru MS Teams aplikacije.


LITERATURA

 • Praktikum iz biofizičke hemije, A. Popović-Bijelić, M. Mojović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2017.
 • Dinamička biohemija, LJ. Topisirović, Đ. Fira, J. Lozo, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, Beograd, 2016, 2010.
 • Principi strukture i aktivnosti proteina, V. Niketić, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, Beograd, 1995.
 • Harperova ilustrirana biokemija, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, McGraw-Hill, 2009 (prevod 28. izdanja, Medicinska naklada).
 • Biokemija, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, W.H. Freeman&Co, 2013 (prevod 6. izdanja, Školska knjiga Zagreb).
 • Biochemistry, R.H. Garrett, C.M. Grisham, Brooks/Cole, Cengage Learning, 4th ed, 2010.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co, 1980.

OCENJIVANJE

Predavanja: 5
Vežbe: 10
Kolokvijumi: 30
Pismeni ispit: 20
Usmeni ispit: 35


SADRŽAJ PREDMETA

Teorijska nastava: Tipovi hemijskih interakcija značajnih za biološke sisteme. Hidrofobni efekat. Osobine vode značajne za funkcionisanje bioloških sistema, pojam vezane vode. Aminokiseline – struktura i funkcija, peptidna veza. Proteini – nivoi organizacije, slaganje proteina, denaturacija, enzimi, alosterna regulacija. Proizvodnja i prečišćavanje rekombinantnih proteina. Metode za izolaciju i proučavanje strukture i funkcije proteina – centrifugiranje, hromatografija, elektroforeza, cirkularni dihroizam, diferencijalna skenirajuća kalorimetrija, masena spektrometrija, site-directed elektronska paramagnetna rezonantna spektroskopija, rendgeno-strukturna analiza. Nukleinske kiseline – struktura i funkcija. Nukleotidni koenzimi. Lipidi – struktura i funkcija. Lipidne interakcije, samoorganizacija lipida u vodi – micele, lipozomi. Metode za karakterizaciju lipozoma: elektronska paramagnetna rezonantna spektroskopija, dinamičko rasejanje svetlosti. Biološke membrane – sastav i struktura, pasivni i aktivni transport, membranski proteini.
Praktična nastava: Određivanje izolektrične tačke aminokiselina; Uticaj pH na aktivnost enzima peroksidaze izolovane iz korena rena; Inhibicija enzima peroksidaze izolovane iz korena rena; Izolovanje hlorofila a i b iz biljnih tkiva i spektrofotometrijsko određivanje pigmenata u smeši; Prečišćavanje proteina albumina iz smeše gel filtracijom i spektrofotometrijsko određivanje koncentracije proteina; Izolovanje dezoksiribonukleinske kiseline iz biljnog materijala i karakterizacija primenom gel elektroforeze; Izolovanje lipida iz uzoraka biljnog i životinjskog porekla i određivanje prisustva nezasićenih masnih kiselina; Sinteza i karakterizacija lipozoma tehnikom dinamičkog rasejanja svetlosti.